Vaste lage verzendkosten
Voor 16:00 uur besteld, zelfde dag verstuurd
Niet goed, geld terug

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met en opdrachten aan  ZenSations BV, ingeschreven in de kamer van koophandel met het nummer 59461985 gevestigd te Rosmalen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door het plaatsen van een bestelling geeft de bestellende partij aan de inhoud van deze voorwaarden te kennen en te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan.

ARTIKEL 2: AANBOD EN LEVERING

Het aanbod van ZenSations B.V. is zo nauwkeurig mogelijk omschreven op haar website. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de consument de te verkopen producten goed kan beoordelen. Eventueel op de website gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kleine afwijkingen van het getoonde product kunnen evenwel voorkomen. Indien er sprake is van kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten dan is ZenSations B.V. in dat geval niet aan het aanbod gebonden. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Bezorging van Post en pakketten  door PostNL N.A.V. Coronavirus:

Vanaf maandag 16 maart tekent onze bezorger na toestemming van de ontvanger voor ontvangst. Dit doen we om het contact tussen mensen te minimaliseren. We vragen de ontvanger om de laatste 3 cijfers van het legitimatiebewijs en noteren deze in het handtekening veld.

ARTIKEL 3: PRIJZEN

De prijzen zoals vermeld op de website zijn de prijzen die ZenSations B.V. hanteert. Gedurende de duur van het aanbod zoals vermeld op de website worden de prijzen van de te leveren producten niet verhoogd. Dit is slechts anders indien dit uit wettelijke voorschriften, zoals verhoging van de omzetbelasting, voortvloeit. Alle prijzen op de website zijn geplaatst onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn in euro’s tenzij anders vermeld, inclusief 21% omzetbelasting.

ARTIKEL 4: BETALING EN LEVERING

Betaling dient in beginsel vooraf te geschieden op de wijze zoals vermeld op de website. Na betaling worden de bestelde artikelen die voor 16:00 besteld zijn nog dezelfde dag verzonden.Wij versturen het als brievenbus post, zonder track en trace we hebben geen zicht op bezorgtijden en/of bijzonderheden.

ARTIKEL 5: HERROEPINGSRECHT

Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze wettelijke bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de producten. De consument dient te bewijzen dat de producten tijdig zijn teruggestuurd. De terug gestuurde producten dienen in de originele verpakking te zitten en nog in nieuwstaat te verkeren. Indien de zaken bij of door de consument zijn gebruikt dan wel indien voor ZenSations B.V. aannemelijk is dat ze zijn gebruikt dan vervalt het hiervoor genoemde recht op ontbinding. Het terugzenden van de producten geschiedt voor rekening en risico van de consument. Indien de consument terecht een beroep doet op het herroepingsrecht en indien de consument voor de producten reeds een bedrag heeft betaald, dan zal ZenSations B.V. dit bedrag binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen. ZenSations B.V. zal over het te retourneren bedrag geen rente vergoeden.

ARTIKEL 6: GARANTIE

ZenSations B.V. garandeert dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De afnemer heeft dus recht op een deugdelijk product. De afnemer dient de producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het product incompleet dan wel ondeugdelijk is dan dient de afnemer dit per omgaande schriftelijk dan wel per e-mail te melden aan [email protected]. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking. Indien de klachten naar het oordeel van Zensations B.V. terecht zijn dan zal ZenSations B.V. een nieuw artikel leveren. Indien dit niet mogelijk is dan zal ZenSations B.V. het aankoopbedrag vergoeden. ZenSations B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade dan wel vervolgschade die mocht ontstaan door ondeugdelijk gebruik.  ZenSations B.V. biedt geen garantie indien producten gebruikt worden in combinatie met producten die niet bij ZenSations B.V. aangeschaft zijn.  De garantie termijn voor de batterij is 6 maanden bij deugdelijk gebruik. De USB lader is 12 maanden na aankoopdatum.

ARTIKEL 7: GEGEVENSBEHEER

ZenSations B.V.  zal de gegevens van de afnemer opnemen in haar klantenbestand. ZenSations B.V.  conformeer zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet zonder toestemming aan derden verstrekken.
ZenSations B.V. is wel gerechtigd om speciale aanbiedingen te doen aan haar klanten via de bij  ZenSations B.V. bekende contactgegevens.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

ZenSations B.V. is niet aansprakelijk indien zij verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. Ingeval van overmacht mag ZenSations B.V. haar verplichtingen opschorten en heeft zij het recht de overeenkomst(en) geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

ZenSations B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade en/of vervolgschade door het verkeerd aanwenden van de geleverde producten. De afnemer dient steeds de aanwijzingen op de verpakking zorgvuldig te lezen en daarnaar te handelen. Voor het geval ZenSations B.V.  aansprakelijk is, maar de aansprakelijkheidsverzekering van ZenSations B.V.  om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, dan is de aansprakelijkheid van ZenSations B.V. beperkt tot het aankoopbedrag.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

ZenSations B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten zolang de afnemer niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens ZenSations B.V. of de betaling heeft terug ingetrokken zonder duidelijk opgave van redenen per mail aan [email protected].

ARTIKEL 11: VOORRANG ALGEMENE VOORWAARDEN ZENSATIONS B.V.

Indien de afnemer niet-consument eveneens algemene voorwaarden hanteert en indien deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van ZenSations B.V. dan zullen de algemene voorwaarden van ZenSations B.V. steeds voorgaan.

ARTIKEL 12: RECHTSKEUZE

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank Brabant  locatie ‘s-Hertogenbosch.

Vaste lage verzendkosten
Voor 16:00 uur besteld, zelfde dag verstuurd
Niet goed, geld terug